Regulamin Ogólny Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę

 

 1. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę jest czytelnym znakiem Kościoła wędrującego i stanowi formę rekolekcji w drodze o charakterze wyłącznie religijno-pokutnym, cechując się duchem modlitwy i miłości chrześcijańskiej.
 2. Uczestnicy Pielgrzymki, decydując się na udział w pielgrzymowaniu powinni kierować się motywami religijnymi i dbać, aby religijny charakter pielgrzymki był zachowany przez cały czas jej trwania.
 3. Uczestnikiem pielgrzymki może być ten, kto:
 • w odpowiednim miejscu i czasie dokonał zapisu i uczestniczy w kosztach pielgrzymki,
 • posiada identyfikator pielgrzyma wraz z programem trasy pielgrzymowania,
 • zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania podczas wszystkich dni pielgrzymowania,
 • stosuje się do zarządzeń Przewodnika Pielgrzymki i Głównej Służby Porządkowej,
 • jest zaangażowany w kształtowanie religijno-pokutnego charakteru pielgrzymki,
 • uważnie słucha i uczestniczy we wszystkich  konferencjach, włącza się do modlitwy i pieśni, chwaląc Chrystusa Pana i Maryję,
 • jest zdyscyplinowany i z cierpliwością znosi niewygody na trasie i w czasie noclegów,
 • przystąpi do sakramentu pokuty (najlepiej przed wyruszeniem na trasę pielgrzymki).
 1. Osoby nieletnie do lat 16 mogą brać udział w pielgrzymce tylko w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie, w wieku 16 - 18 lat na podstawie złożonego na formularzu zgłoszeniowym, pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów.
 2. Podstawowym zadaniem każdego pielgrzyma jest troska o klimat, jaki tworzy wokół siebie poprzez okazywanie życzliwości, kultury, wrażliwości na potrzeby innych (zwłaszcza słabszych czy starszych) oraz dawanie dobrego przykładu swoją postawą innym pielgrzymującym.
 3. Na pątniczym szlaku tradycyjnie zwracamy się do siebie „Siostro” i „Bracie”, podkreślając w ten sposób rodzinny charakter pielgrzymki.
 4. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki obowiązuje:
 • odpowiedni strój (nie zdejmujemy ubrania, nie maszerujemy w stroju plażowym, górna część ubrania powinna zasłaniać ramiona, spodnie lub spódnica powinny sięgać co najmniej do kolan),
 • zakaz kąpieli w zbiornikach wodnych (w tym także w/przy basenach umieszczonych na terenie pola namiotowego)
 • z uwagi na pokutny charakter Pielgrzymki zaleca się powstrzymanie od palenia papierosów.
 • bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i stosowania środków odurzających.
 1. Używanie telefonów komórkowych jest dopuszczalne wyłącznie na postojach i noclegach.
 2. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny Pobudki następnego dnia.
 3. Każdy pielgrzym jest zobowiązany do codziennego uczestnictwa we wspólnej Eucharystii, nabożeństwach, konferencjach i Apelu Jasnogórskim. Zwolnienie z uczestnictwa jest dopuszczalne jedynie za zgodą przewodnika grupy bądź lekarza wyrażoną w postaci adnotacji w karcie pielgrzyma.
 4. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali. Pielgrzymowanie w innych grupach jest zabronione, chyba, że za zgodą swojego Przewodnika grupy. Przestrzeganie tego punktu ma na celu jak najbardziej owocne przeżycie rekolekcji.
 5. Pielgrzymi zobowiązani są do noszenia w widocznym i godnym miejscu identyfikatora pielgrzymki oraz posiadania Przewodnika Pielgrzyma z wypełnionymi danymi personalnymi oraz wezwani są do ich okazania na prośbę Przewodnika Pielgrzymki lub Głównej Służby Porządkowej.
 6. Uczestnicy Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę zobowiązani są do przestrzegania:
 • przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 ze zm.),
 • zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach, rozpalania ognisk, niszczenia przyrody),
 • wskazań Księży Przewodników Grup, Przewodnika Pielgrzymki i Głównej Służby Porządkowej.
 1. Wszystkie Służby Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę są odpowiednio oznakowane i podlegają Przewodnikowi Pielgrzymki. Informujemy, że służby pełnią swą funkcję charytatywnie. Prosimy więc o docenienie pracy i szacunek wobec Służb.
 2. Pielgrzymka jest wydarzeniem o charakterze prywatnym, dlatego tylko jej organizator może udzielać pozwoleń na jakąkolwiek działalność (w tym również handlową) w czasie jej trwania, na trasie przemarszu.
 3. Pieszej Pielgrzymce Diecezji Płockiej na Jasną Górę nie mogą towarzyszyć żadne samochody pątników i ich rodzin. Dopuszcza się odwiedziny najbliższych jedynie podczas obiadu i noclegów. Pielgrzym jest odpowiedzialny za zachowanie osób, które go odwiedzają. Odwiedzający także zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wskazań Kierownictwa Pielgrzymki.
 4. Niedopuszczalne są noclegi koedukacyjne.
 5. Noclegi odbywają się w domach, stodołach i namiotach. Należy okazywać swoją wdzięczność gospodarzom, dbając o czystość i porządek. Nie wolno zajmować miejsc noclegowych przed przyjściem grupy.
 6. Wyprzedzanie pielgrzymki i wcześniejsze przybycie na nocleg jest surowo zabronione. W przypadku konieczności przejazdu samochodem, każdego pątnika obowiązuje przepustka wpisana w karcie pielgrzyma przez przewodnika grupy lub lekarza.
 7. Uczestnikom pielgrzymki oraz innym osobom postronnym, bez wiedzy Przewodnika Pielgrzymki niewolno rozpowszechniać żadnych materiałów, emblematów oraz zbierać jakichkolwiek ofiar.
 8. Kategorycznie zabrania się rozpalania ognisk i używania otwartego ognia na noclegach, palenia świec w namiotach i w obrębie gospodarstw.
 9. Nie zaleca się zabierania ze sobą na pielgrzymkę wartościowych przedmiotów. Kierownictwo pielgrzymki nie odpowiada za ich zaginięcie. W przypadku odnalezienia zagubionych rzeczy należy niezwłocznie przekazać je do „Informacji”.
 10. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki grozi:

a)      upomnienie z wpisem do karty pielgrzyma,

b)      natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki.

W przypadku wykluczenia z pielgrzymki, powrót do miejsca zamieszkania odbywa się na koszt pielgrzyma. Decyzję o usunięciu pielgrzyma podejmuje Ksiądz Przewodnik właściwej grupy lub Ksiądz Przewodnik PPDP. W sytuacji wykluczenia koszty udziału w pielgrzymce nie podlegają zwrotowi.

 Regulamin dotyczący spraw porządkowych:

1. W każdej grupie są pielgrzymi, którzy pełnią funkcje porządkowych. Porządkowi grupowi podlegają Głównemu Przewodnikowi, Przewodnikowi Grupy i Głównej Służbie Porządkowej. Odpowiadają za bezpieczeństwo w czasie pielgrzymowania, postoju oraz noclegu.

Szczegółowe obowiązki:

- w czasie marszu kierują ruchem zapewniając bezpieczne wyprzedzanie samochodom oraz odpowiednie odstępy,

- pilnują, aby grupa była zwarta, niedopuszczalne jest zbytnie „rozciągnięcie” grupy,

- pilnują odstępów pomiędzy grupami, w szczególnych sytuacjach zwracając uwagę chorążemu grupy,

- pilnują, by żaden pielgrzym nie przekraczał osi jezdni,

- upominają pielgrzymów, którzy nie stosują się do poleceń przewodnika, nie uczestniczą w modlitwie itd.,

- na postoju dbają o to, by pielgrzymi odpoczywali w wyznaczonym miejscu i np. nie przechodzili na drugą stronę jezdni,

- w czasie noclegu przypominają o ciszy nocnej,

- odpowiedzialni są również za „rozbudzenie” swojej grupy i punktualne wyjście na trasę.

Porządkowi grupowi powinni wybrać spośród siebie jednego głównego porządkowego/porządkową dla danej grupy. Osoba taka odpowiada za innych porządkowych i kontakt z główną służbą porządkową.

2. Pielgrzym w ciągu dnia:

- wstaje odpowiednio wcześnie, aby wyruszyć na szlak bez opóźnienia, odpowiednio wcześnie oddając swój bagaż,

- wyrusza na trasę ze swoją grupą, szczególnie należy tego pilnować na ostatnim etapie w danym dniu,

- słucha poleceń przewodnika grupy i porządkowych grupowych,

- nie zwalnia tempa marszu, ani nie przyspiesza, pielgrzymuje w zwartej grupie (wyjątkiem jest spowiedź).

 

  ks. Jacek Prusiński

 Przewodnik Pielgrzymki

_________________________________

Akceptuję powyższy Regulamin

i zobowiązuję się do jego przestrzegania